Vraag naar stand van zaken integratie OCMW - Gemeente

Gemeenteraad januari 2018

Op 22 december 2017 keurde de Vlaamse regering het decreet lokaal bestuur goed. Het decreet beoogt o.a. een hervorming en vereenvoudiging van het bestuurlijk toezicht en het bijsturen van de regels rond de beleids- en beheerscyclus. Het grootste punt dat in het decreet lokaal bestuur werd opgenomen, is de integratie van het OCMW in de gemeente. 

Zo zou er vanaf 1/1/2019 geen aparte OCMW-raad meer zijn en zal de gemeenteraad de rol van OCMW-raad opnemen. Daarnaast moet er ook een gezamenlijk organogram van de diensten van de gemeente en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn worden vastgelegd. 

Ook werd in het decreet opgenomen dat er voortaan één algemeen directeur wordt aangesteld die de functies van gemeente- en OCMW-secretaris opneemt. 

Vraag;

Er werden reeds een aantal stappen gezet richting de integratie, zoals een aantal gemeenschappelijke aankopen (bijv. server) en de afstemming van beide arbeidsreglementen. Maar er resten ook nog een aantal te zetten stappen.

Graag had ik vernomen of er reeds een timing werd bepaald waarop het gezamenlijk organogram zou worden vastgesteld. 

Ook had ik willen vragen of er reeds duidelijkheid is over wie de rol van algemeen directeur zal invullen en zo nee, wat is de vooropgestelde timing om hierover een beslissing te nemen? In het decreet lokaal bestuur werd opgenomen dat er normaal tegen 1 augustus 2018 een algemeen directeur moet zijn aangeduid. 

- Op de gemeenteraad van juni werd de algemeen directeur aangesteld